Skip to content

การฝึกอบรม การทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้าวกล้องงอก

วันอังคารที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา โครงการลูกพระดาบสได้จัดอบรม…

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงา…

รับสมัครนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕

ศรช.ลูกพระดาบส สังกัดกศน.อำเภอบางพลี รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๕๕ เรียนฟรีตลอดหลักสูตร

ดูงานคณะอาสาสมัครพิทักษ์ป่า บจก.ปตท

คณะอาสาสมัครพิทักษ์ป่า บจก.ปตท ได้มาดูงานที่โครงการลูกพระดาบ…

ผู้เข้าอบรมเศรษฐกิจพอเพียงนานาชาติมาดูงาน!!!

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. ได้รับ…