Skip to content

อบรมเพาะเห็ดครบวงจรรุ่นที่3/55

โครงการลูกพระดาบสได้จัดอบรมเพาะเห็ดแบบครบวงจรขึ้นเมื่อวันที่…

โครงการดาบสสัญจรครั้งที่ ๖๘ ที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

โครงการดาบสสัญจรครั้งที่ ๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ…

กิจกรรมการเรียนการสอนศิษย์พระดาบส

ศิษย์พระดาบสหลักสูตรการเกษตรพอเพียงและช่างไม้เครื่องเรือน รุ…

งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2555

มูลนิธิพระดาบสและโครงการลูกพระดาบสฯ ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อม…

การจับปลาสลิด

โครงการลูกพระดาบสฯ ได้ให้เจ้าหน้าที่ประมงของโครงการฯ ทำการจั…