Skip to content

บรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Maldivian Training in Development of Hydroponics Agriculture”

บรรยากาศการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรแบบไม่ใช้ดินของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ระหว่างวันที่ 6-9 มิ.ย. 54 ณ โครงการลูกพระดาบส                  

การอบรม “Maldivian Training in Development of Hydroponics Agriculture”

โครงการลูกพระดาบสฯ ได้ทำการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “Maldivian Training in Development of Hydroponics Agriculture” ให้กับคณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรจากสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ระหว่างวันที่ 5 – 25 มิ.ย. 54                                

อบรมการทำคานาเป้กุ้ง กุ้งพล่า และกุ้งอบซอส

โครงการลูกพระดาบสฯ ทำการอบรมการทำคานาเป้กุ้ง กุ้งพล่า และกุ้งอบซอส ให้กับประชาชนผู้สนใจ โดยเจ้าหน้าที่จากทางห้องเครื่อง สวนจิตรลดา

อบรมการทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้าวกล้องงอก

วิทยากรจากกรมการข้าวให้ความอนุเคราะห์ในการอบรมการทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้าวกล้องงอก วันศุกร์ ที่18 มี.ค. 54 เวลา 13.00-16.00 น.