Skip to content

การฝึกอบรมหลักสูตร “การปลูกกล้วยไม้”

โครงการลูกพระดาบสฯ ได้จัดฝึกอบรมตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน หลักสูตร “การปลูกกล้วยไม้” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้กับเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554  ณ โครงการลูกพระดาบสฯ          

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการลูกพระดาบสฯ

โครงการลูกพระดาบสฯ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สำนักพระราชวัง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ส.2554 เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาน้ำกร่อย และรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยลดภาวะโลกร้อน ในวันศุกร์ ที่2 กันยายน พ.ส.2554 เวลา 09.30-12.00 น. โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง เจ้าหน้าที่มูลนิธิพระดาบส เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สื่อมวลชน ศิษย์พระดาบส นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 335 คน                                                …

การอบรมทำน้ำพริกปลาสลิดและปลาสลิดฟูริคาเกะ

โครงการลูกพระดาบสจัดอบรมทำน้ำพริกปลาสลิดและปลาสลิดฟูริคาเกะให้กับประชาชนผู้สนใจในวันพฤหัสบดี ที่4 สิงหาคม 2554 โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตทับแก้วฯ                

สาธิตการใช้เครื่องสีข้าวกล้องเพื่อชุมชนและเตาเผาถ่านแกลบฯ ในการออกหน่วยโครงการพระดาบสสัญจร

วิทยากรจากโครงการลูกพระดาบสฯ ทำการสาธิตการสีข้าวจากเครื่องสีข้าวกล้องเพื่อชุมชนให้กับท่านองคมนตรี (ประธานในพิธี) บุคลากร และผู้สนใจอื่นๆ ที่สนใจชม ในการออกหน่วยโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่62 ณ จังหวัดกำแพงเพชร      

การอบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดินและการเลี้ยงปลานิล

วิทยากรจากโครงการลูกพระดาบสฯ ร่วมอบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดินและการเลี้ยงปลานิลให้กับเยาวชนจากสถานพินิจฯ สมุทรปราการ