Skip to content

การอบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดินและการเลี้ยงปลานิล

วิทยากรจากโครงการลูกพระดาบสฯ ร่วมอบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดินและก…

บรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Maldivian Training in Development of Hydroponics Agriculture”

บรรยากาศการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรแบบไม่ใช้ดินของสาธ…

การอบรม “Maldivian Training in Development of Hydroponics Agriculture”

โครงการลูกพระดาบสฯ ได้ทำการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร &…

อบรมการทำคานาเป้กุ้ง กุ้งพล่า และกุ้งอบซอส

โครงการลูกพระดาบสฯ ทำการอบรมการทำคานาเป้กุ้ง กุ้งพล่า และกุ้…