Skip to content

การอบรม “Maldivian Training in Development of Hydroponics Agriculture”

โครงการลูกพระดาบสฯ ได้ทำการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร &…

อบรมการทำคานาเป้กุ้ง กุ้งพล่า และกุ้งอบซอส

โครงการลูกพระดาบสฯ ทำการอบรมการทำคานาเป้กุ้ง กุ้งพล่า และกุ้…

อบรมการทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้าวกล้องงอก

วิทยากรจากกรมการข้าวให้ความอนุเคราะห์ในการอบรมการทำน้ำข้าวกล…

ติดต่อเรา

โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามพระราชดำริ เลขที่ 89 ม.14  ซ…