Skip to content

การทำปุ๋ยชีวภาพ รุ่นที่ 7

บรรยากาศอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพ รุ่นที่ 7 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. …

คณะดูงานจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากวิทยาลัยนานาช…

คณะดูงานจากโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากโรงเรียนป้อมพ…

คณะดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านแซว จังหวัดเชียงราย

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากเทศบาลตำบลบ้า…

การเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน รุ่นที่ 12

บรรยากาศอบรมการเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน รุ่นที่ 12 ระหว่างวัน…