Skip to content

คณะดูงานจากสำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากสำนักกรรมาธิก…

การจัดดอกไม้ในงานพิธี รุ่นที่ 12

บรรยากาศอบรมการจัดดอกไม้ในงานพิธี รุ่นที่ 12 วันที่ 27 มีนาค…

คณะดูงานจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตราชเทวี

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากศูนย์การศึกษา…

คณะดูงานจากกระทรวงพลังงาน

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากกระทรวงพลังงา…

การทำกล้วยเบรกแตก กล้วยตาก ลาบกล้วย และท๊อฟฟี่กล้วย รุ่นที่ 12

บรรยากาศอบรมการทำกล้วยเบรกแตก กล้วยตาก ลาบกล้วย และท๊อฟฟี่กล…