Skip to content

การฝึกอบรมทำดอกไม้จันทร์

  รับสมัครฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทร์ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โครงการลูกพระดาบส หากสนใจสามารถสมัครได้ที่โครงการลูกพระดาบส โดยนำเอกสารประกอบการสมัครมาด้วย ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

คณะดูงานจากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

การเพาะเห็ด รุ่นที่ 13

บรรยากาศอบรมการเพาะเห็ด รุ่นที่ 13 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การทำปุ๋ยชีวภาพ รุ่นที่ 5

บรรยากาศอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพ รุ่นที่ 5 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

การทำน้ำยำอเนกประสงค์และน้ำจิ้มต่างๆ รุ่นที่ 5

บรรยากาศอบรมการทำน้ำยำอเนกประสงค์และน้ำจิ้มต่างๆ รุ่น 5 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560