Skip to content

คณะดูงานจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

การทำคานาเป้กุ้ง กุ้งพล่า กุ้งอบซอส รุ่นที่ 20

บรรยากาศอบรมการทำคานาเป้กุ้ง กุ้งพล่า กุ้งอบซอส รุ่นที่ 20 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561

การทำปุ๋ยสั่งตัด รุ่นที่ 11

บรรยากาศอบรมการทำปุ๋ยสั่งตัด รุ่นที่ 11 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 55

บรรยากาศอบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 55 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561

การทำลิปมัน สบู่เหลว เจลล้างมือ และตะไคร้หอมกันยุง รุ่นที่ 8

บรรยากาศอบรมการทำลิปมัน สบู่เหลว เจลล้างมือ และตะไคร้หอมกันยุง รุ่นที่ 8 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560