Skip to content

คณะดูงานจากโรงเรียนวัดศาลาท่าทราย จังหวัดสุพรรณบุรี

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากโรงเรียนวัดศา…

การเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 165

บรรยากาศอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 165 ระหว่างวันที่ …

คณะดูงานจากสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากสาขาเศรษฐศาสต…

การทำผงโรยข้าวปลาสลิดฟูริคาเกะ รุ่นที่ 13

บรรยากาศอบรมการทำผงโรยข้าวปลาสลิดฟูริคาเกะ รุ่นที่ 13 วันที่…

คณะดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากคณะศึกษาศาสตร…