Skip to content

คณะดูงานจากโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ จังหวัดปัตตานี

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ จังหวัดปัตตานี วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คณะดูงานจากบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน

บรรยากาศการมาดูงานเชิงปฏิบัติการที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 159

บรรยากาศอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 159 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การทำปุ๋ยชีวภาพ รุ่นที่ 6

บรรยากาศอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพ รุ่นที่ 6 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560