บริการชุมชน

การศึกษาดูงาน

ไฟฟ้าพลังงานลม

ผักปลอดสารพิษ

โรงกล้วยไม้

โรงเพาะเห็ด

ปศุสัตว์

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ