หน้าแรก

การเคาะไข่
เรียกอีกอย่างว่าการเก็บไข่ปลา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสำเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาศให้ พลอากาศเอก ชลิต พุดพาสุข กรรมการและเลขานิการมูลนิธิพระดาบสนำ นางพูลเพ่ิม อัศวราชันย์ ประธานกิจติมาศัก จ.เจรีญชัย(นายเจ่า) อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย รถไถเดินตาม อุปการณ์ และ รถยนต์ เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนลูกพระดาบส สมุทราปราการกับทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินตามพระราชอัธยาศัย

คลิกที่รูปเพื่อเปิด

คลิกที่รูปเพื่อเปิด

คลิกที่รูปเพื่อเปิด

คลิกที่รูปเพื่อเปิด