พระสุรุจิดาบส

พระสุรุจิดาบส (พระอดีตชาติของพระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าซึ่งมีความเอคะทัตทะหรือเป็นเลิศในทางปัญญา) ปั้นโดยพระศิริพงษ์ ติสสาภรโณ วัดสุทธารามซอยเจริญนคร ๔๖ แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ซึ่งปั้นจากผงจันทร์หอมขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของคนได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อโปรดเกล้าฯพระราชทานแก่ มูลนิธิพระดาบสไปประดิษฐานที่โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามพระราชดำริโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นผู้แทนพระองค์เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา และพระราชทานต่อให้จังหวัดสมุทรปราการต่อมาในปี ๒๕๔๕ ได้นำมาประดิษฐาน ณ อาศรมพระดาบส ภายในโครงการลูกพระดาบสฯ โดยจะมีพิธีบูชาพระสุรุจิดาบสทุกวันที่ ๑๕ มิถุนายน ของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันพระราชทานโครงการฯ