มูลนิธิพระดาบส

สำนักงานมูลนิธิพระดาบส
เลขที่ 384/386 ถนนสามเสน (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) แขวงดิสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ : 02-282-7000 / 02-281-0377 โทรสาร : 02 -280-0155